Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.smartwax-shop.sk ,ďalej ako „internetový obchod“. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ a dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Prevádzkovateľom internetového obchodu je HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, IČO 36 805 009, IČ DPH SK2022410445, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46948/B, ďalej ako „prevádzkovateľ“. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a v prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

 

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach.

Kúpna zmluva – umiestnením ponuky  predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok.  Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých identifikačných údajov kupujúceho a náležitostí objednávky. Podaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Momentom doručenia záväznej objednávky predávajúcemu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Tieto obchodné podmienky sú uverejnené na našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným uskutočnením objednávky sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú  súčasť uzatvorenej zmluvy. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú viditeľné z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a príp. opraviť.

 

Dodanie tovaru

 

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a váhy prostredníctvom vybranej prepravnej spoločnosti. Dodanie objednaného tovaru bude realizované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2 až 8 pracovných dní odo dňa obdržanej záväznej objednávky, resp. zaplatenia kúpnej ceny, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, pričom o tejto skutočnosti bude kupujúci včas informovaný  prostredníctvom e-mailom, alebo telefonicky. Za riadne vybavenie dodávky tovaru sa považuje jeho dodanie na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke. Dopravu tovaru na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorá slúži zároveň i ako záručný list. Pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti má kupujúci povinnosť vždy dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia, že obal tovaru je poškodený, je kupujúci povinný túto informáciu uviesť do preberacieho protokolu prepravnej spoločnosti. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, za predpokladu zaplatenia kúpnej ceny, momentom jeho prevzatia.

 

Platobné podmienky

 

Platba za objednaný tovar môže byť zrealizovaná v hotovosti pri preberaní tovaru, alebo platbou na účet predávajúceho vopred, kedy je tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet. Všetky ceny sú uvedené s DPH.  Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom (faktúrou), ktorý je zároveň aj záručným listom. Tovar zostáva do zaplatenia kúpnej ceny majetkom predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej  časti zo strany dodávateľa (napr. tovar je vypredaný), sú peniaze alebo ich príslušná časť obratom odoslané späť na číslo účtu, z ktorého bola platba odoslaná na účet predávajúceho. Všetky zmeny cien na internetovom obchode sú vymedzené. Ponuka (akčného tovaru, výpredaja a letákových akcií) platí do vypredania zásob alebo do odvolania. Cena je platná v dobe objednania, t.j. odoslania záväznej objednávky.

 

Spôsob platby

 

-Platba na dobierku – cena tovaru je uhradená pri prevzatí zásielky Slovenskej pošty, resp. prepravnej služby

-Platba prevodom – cena tovaru je uhradená bežným príkazom k úhrade v ktorejkoľvek banke na účet predávajúceho, údaje účtu:  IBAN: SK0711110000001086693024, SWIFT: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Slovensko. Po obdŕžaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na zadaný e-mail zaslaný potvrdzujúci e-mail s podkladmi, údajmi potrebnými na zrealizovanie úhrady za objednaný tovar (číslo účtu, suma kúpnej ceny a variabilný symbol – číslo objednávky). Tovar bude expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

 

Neprevzatie zásielky

 

Každá objednávka je záväzná. Ak si kupujúci riadne a včas nepreberie zásielku tovaru zaslanú na dobierku (všetky argumentácie neprevzatia zásielky typu “nedoručenia oznámenia o doručení“ a iné sú brané ako účelové), resp. ak kupujúci riadne a včas nezaplatí za objednaný tovar prevodom na účet predávajúceho, je povinný, v súlade s § 544-545, zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, uhradiť predávajúcemu vzniknuté náklady na odoslaný tovar a manipulačný poplatok (tzv. zmluvnú pokutu) vo výške 20,- Eur. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami ako aj so zmluvnou pokutou vo výške 20,-Eur.

Platobné informácie potrebné k úhrade vyššie uvedených nákladov a zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou formou na e-mail uvedený kupujúcim pri odoslaní záväznej objednávky.

Všetky nezaplatené pohľadávky (neuhradené náklady a zmluvné pokuty), budú vymáhané vrátane  všetkých nákladov s týmto spojených (napr. telefonické a administratívne náklady, objednávanie, balenie či príprava na expedovanie a úhrada poštovného distribučnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi, nevyžiadaná skladová zásoba atď.) 

Pri objednávke je kupujúci povinný pravdivo uviesť všetky svoje identifikačné údaje. V prípade nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých údajov kupujúceho (najmä uvedeného mena alebo adresy, na doručenie  tovaru, ktorý sa vráti predávajúcemu späť, resp. v prípade, ak kupujúci riadne a včas nezaplatí kúpnu cenu za objednaný tovar  na účet predávajúceho), bude osoba kupujúceho, resp. odosielateľa záväznej objednávky vyhľadaná podľa IP adresy a dlh bude kompletne vymáhaný.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho

 

Kupujúci je oprávnený v lehote najneskôr do 12 hodín od odoslania objednávky tovaru túto svoju objednávku zrušiť, pokiaľ zásielka s tovarom ešte nebola expedovaná. V prípade, že zásielka s tovarom nebola expedovaná v lehote najneskôr do 21 dní od odoslania objednávky, je kupujúci oprávnený zrušiť objednávku na základe písomnej žiadosť zaslanej predávajúcemu po uplynutí 21 dňovej lehoty. V prípade žiadosti kupujúceho o storno objednávky v priebehu lehoty 21 dní od uskutočnenia objednávky je predávajúci oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 20,-Eur.

V prípade, že platba za tovar už bola zrealizovaná zálohovo a objednávka tovaru je zo strany kupujúceho zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha vrátená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola zálohová platba pripísaná na účet predávajúceho. V prípade jednostranného zrušenia objednávky zo strany kupujúceho bude zálohová platba vrátená avšak znížená o sumu bankového poplatku účtovaného  bankou príjemcovi platby. Výška bankových poplatkov je stanovená podľa aktuálnych platných sadzobníkov banky príjemcu. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície sa žiadne poplatky neplatia. V prípade, že nebolo v pôvodnej objednávke účtované prepravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky objednávky nižšia než je  minimálna hodnota pre dopravné zadarmo, bude dopravné do objednávky doplnené a kupujúcemu účtované.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

• tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný

• cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila, alebo bola chybne stanovená. (Doporučujeme priebežne sledovať stav objednávky i jednotlivých položiek, v prípade, že sa u niektorého z produktov objaví počet 0, je tovar už vypredaný. Objednávku môžete doplniť o iný druh tovaru. V prípade že príde k vypredaniu niektorých položiek objednávky, nie je to dôvodom pre zrušenie objednávky, objednávka je i naďalej platná bez tejto položky.) Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než je zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na účet, z ktorého bola platba prijatá na účet predávajúceho a to v čo najkratšom termíne (bežne 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny vyššia, bude kupujúcemu  rozdiel týchto položiek daný k úhrade

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie  v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky bude mu vrátená kúpna cena. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať nižšie  uvedené podmienky.

Kupujúci je povinný najneskôr  v 14. deň po prebratí tovaru doručiť predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy. Písomné odstúpenie je kupujúci povinný poslať na adresu predávajúceho a zároveň poslať aj emailom na zákaznícke oddelenie info@smartwax-shop.sk uvedením nasledujúceho textu odstúpenia: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, č. objednávky a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte číslo účtu), dátum a podpis. Písomné odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný pribaliť k tovaru, ktorý bude odosielať späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar odoslať v pôvodnom, neporušenom obale, nepoškodený, bez známok použitia, kompletný (aj s príslušenstvom) a pokiaľ možno s dokladom o zakúpení (popr. kópiou). Tovar nie je nutné posielať na dobierku, avšak kupujúcemu sa doporučuje tovar poistiť. Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené prevodom na jeho účet a to do 15 pracovných dní po fyzickom prebratí tovaru, najneskôr však do 30 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Pri vrátení kúpnej ceny za tovar bude účtovaný poplatok  5,- Eur  za náklady spojené s odoslaním a administratívou. Ak bola znížená hodnota tovaru (ak prišlo k čiastočnému spotrebovaniu, alebo opotrebovaniu tovaru, tovar nie je kompletný, alebo bol poškodený – teda prišlo k bezdôvodnému obohateniu, prípadne bola spôsobená škoda) je kupujúci povinný chýbajúcu hodnotu nahradiť v peňažnej čiastke – v praxi sa to urobí odpočtom z vrátenej kúpnej ceny, ktorá je kupujúcemu vyplatená znížená o túto čiastku.

 

Rozpor s Kúpnou zmluvou podľa § 616 Občianskeho zákonníka

 

Pokiaľ sa chyba prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia tovaru kupujúcim, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v dobe prevzatia tovaru, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade so zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez odkladu veci, resp. tovar uviedol do stavu odpovedajúcemu zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho a to buď výmenou alebo jej opravou, a ak nie je takýto postup možný, je kupujúci oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore so zmluvou vedel, alebo rozpor so zmluvou sám spôsobil. Spotrebiteľ môže požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu, alebo bezplatné náhradné dodanie tovaru.

 

Zodpovednosť za chyby tovaru – záruka, záručné práva

 

Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, je povinný prezrieť tovar ihneď pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky, alebo dodať iný nepoškodený tovar.

 

Uplatnenie zodpovednosti za škody- reklamácia tovaru

 

Prípadné reklamácie tovaru budú riešené prostredníctvom reklamačného oddelenia predávajúceho a to v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom, reklamácia tovaru sa riadi  príslušnými ustanoveniami  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Za účelom reklamovania tovaru je kupujúci povinný kontaktovať reklamačné oddelenie na  e-mailovej adrese  info@smartwax-shop.sk . Reklamačné oddelenie vybaví reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30- tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, t.j. odo dňa spätného prevzatia reklamovaného tovaru, pokiaľ sa predávajúci  s kupujúcim písomne nedohodne inak. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu škody tovaru. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by  išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania. V prípade zamietnutia reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru, bude podľa požiadavky kupujúceho tento tovar vymenený za rovnaký, alebo mu bude vrátená už zaplatená kúpna cena. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu svojich účelne vynaložených nákladov spojených s vybavovaním reklamácie, (poštovné). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má spotrebiteľ tiež právo na úhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstúpením. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú  reklamáciu, pri ktorej  už vznikne podozrenie že jedná z jeho strany o zneužitie práv).

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ serveru www.smartwax-shop.sk  spoločnosť HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, IČO 36 805 009, IČ DPH SK2022410445, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46948/B, týmto vyhlasuje a súčasne sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho sú dôverné, nie sú poskytované žiadnym iným subjektom a garantuje, že nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane. Spracované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu. Kupujúci svojou registráciou v internetovom obchode www.smartwax-shop.sk a/alebo odoslaním záväznej objednávky bezvýhradne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov k marketingovým účelom. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a slúžia k realizácii, prevedeniu potrebných účtovných operácií a zaúčtovanie platieb  kupujúceho za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s kupujúcim. 

 

Váš súhlas

Používaním internetového obchodu www.smartwax-shop.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch na neurčitú dobu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú  stanovené v tomto dokumente a v prípade ich zmeny v budúcnosti, budú detaily nových pravidiel publikované na týchto internetových stránkach a to za účelom informovania kupujúceho.

Obchodné podmienky platné  a účinné od 1.1.2014